گرافیت پولکی

باسلام بازرگانی پارس پودر گرافیت چرب
مش ۸۰
کربن ۹۵درصد

تلفن:
۰۹۱۲۵۴۶۱۹۷۴ ۰۲۱۶۶۶۱۴۷۳۰
جهت لنت سازی، ریخته گری، مدادسازی و بوته های گرافیتی و صنایع نسوز